Komisja Prawa Autorskiego

Komisja Prawa Autorskiego jest organem ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołanym mocą ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Komisja składa się z trzydziestu arbitrów- osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz niezbędne doświadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Arbitrów powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród kandydatów przedstawionych zarówno przez organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i producentów (15 arbitrów) jak i organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz organizacje radiowe i telewizyjne (15 arbitrów). Komisja spośród swojego grona powołała przewodniczącego prof. Ryszarda Markiewicza oraz wiceprzewodniczącego mec. Marka Staszewskiego. Do zadań Komisji należy:

-rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
-rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
-rozstrzyganie sporów związanych z zawarciem umowy pomiędzy operatorem sieci kablowej a właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi o reemisję w sieciach kablowych utworów nadawanych w programach organizacji radiowych i telewizyjnych;
-wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w przypadku, gdy na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, a twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa;
-rozpatrywanie spraw o odtworzenie akt oraz uzupełnienie lub sprostowanie orzeczenia Komisji
-rozpatrywanie spraw o wykładnię orzeczenia Komisji.

Komisja Prawa Autorskiego pracuje w składach orzekających na danym polu eksploatacji, a wnioski z propozycjami tabel wynagrodzeń mogą składać jedynie organizację zbiorowego. Od orzeczeń KPA przysługuje odwołanie do wyspecjalizowanego sądu. Od 2011 roku jest nim Sąd Okręgowy w Poznaniu.

OPINIE EKSPERTÓW

Zabieram tu głos wyłącznie jako dziennikarz i sprawozdawca parlamentarny, choć raczej bez przesadnej skromności, gdyż jestem chyba jedynym...

Jerzy Papuga

Od długiego czasu spory wokół zabezpieczania praw autorskich, w szczególności w zakresie praw do reemisji, są przedmiotem dyskusji rynku, ozz-ów i...

Anna Streżyńska

Ekspert sejmowej podkomisji powołanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w zakresie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych..

Mec. Adam Jucewicz