Przeniesienie autorskich praw majątkowych – co oznacza?

Korzystanie z utworu poza obszarem dozwolonego użytku znaczy wejście w obszar monopolu twórczego. W prawie autorskim są dwa główne sposoby wykonania tego w sposób legalny: zdobycie licencji uprawnionego (umowa licencyjna) czy nabycie od niego autorskich praw majątkowych (umowa o przekazanie praw).

Jak przenieść prawa autorskie?

Instytucja przeniesienia praw autorskich jest niezwykle znana pośród wielu artystów. Wiąże się ona dokładnie z chęcią czerpania korzyści ze przygotowanych utworów. W wypadku pełnego przekazania praw autorskich twórca przenosi na nabywcę prawa możliwość dysponowania utworem oraz czerpania z niego dalszych zysków. Dla dobrego przekazania autorskich praw majątkowych potrzebne jest przygotowanie umowy przekazania praw autorskich, jaka musi być zawarta w formie pisemnej. Znaczy to, iż umowa musi zostać zatwierdzona samodzielnie poprzez obie strony tj. zarówno poprzez twórcę jak również nabywcę praw.

Jakie typy prawa autorskiego możemy przenosić?

Mając, jako autorzy do dyspozycji dwa typy prawa autorskiego, jedynie jedno spośród nich może stać się przedmiotem handlu, są to prawa autorskie majątkowe. Prawa autorskie osobiste są niezbywalne, nie można ich dać odmiennym osobom. W niezwykle pełnym zrozumieniu prawa autorskie osobiste znaczą prawo autora dzieła do podpisywania go własnym imieniem oraz nazwiskiem czy pseudonimem, decydowania na jakich warunkach dzieło będzie prezentowane po raz pierwszy i monitorowania mechanizmu korzystania z utworu poprzez pozostałych. Prawa autorskie osobiste to także uprawniona do nienaruszalności treści oraz formy utworu.

Właściwości umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa o przeniesienie autorskich prawa majątkowych powinna realizować parę właściwości. Przede wszystkim musi zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Potrzebne jest również ustalenie pól obsługi, na jakich nabywca będzie korzystał z utworu. Oraz to dokładnie – nie można ograniczać się do informacji uprawniającej do korzystania z utworu na wszelkich polach. Taka regulacja w razie powstania konfliktu może zostać uznana poprzez sąd za nieważną. Co do zasady przekazanie praw autorskich majątkowych będzie mieć charakter trwały, natomiast możliwe jest zawarcie umowy na czas określony.

Przeczytaj również:  Prawo autorskie osobiste

Przeniesienie praw autorskich zwykle wykonywane jest dożywotnio. Nabywca praw autorskich ma prawo ich dalszego zbycia, ma także prawo dawania licencji do korzystania spośród tychże praw. Co do zasady przekazanie praw autorskich nie może być domniemywane – zbycie utworu nie powoduje mechanicznie przekazaniem praw autorskich do niego. Dla efektu ich przekazania, potrzebne jest zawarcie umowy zdecydowanie przewidującej przejście tychże praw na nabywcę. Tworząc postanowienia umowne traktujące przejścia własności majątkowych praw autorskich, należy pamiętać, iż powinny one realizować określone wymagania. W innym razie jest zagrożenie uznania, iż doszło do udzielenia licencji, natomiast nie przeniesienia praw autorskich.

Obowiązkowa forma pisemna

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych winna zostać stworzona na piśmie. Umowa zrobiona w jakiejś odmiennej postaci będzie bezskuteczna. Zawarcie umowy w postaci pisemnej znaczy w praktyce, iż strony umowy składają na umowie własne osobiste podpisy oraz przekazują (wysyłają standardową pocztą) innej stronie egzemplarz umowy z własnym podpisem. Każda ze stron winna ostatecznie mieć egzemplarz umowy z podpisem zarówno własnym, jak również drugiej strony (nie jedynie kopię lub skan).

Umowa licencyjna

Ta umowa nie polega na stałym przekazaniu praw do programu, jedynie tymczasowym pozwoleniu korzystania. Może być zawarta na czas określony, najwyżej na 5 lat czy na czas nieokreślony. W tymże ostatni wypadku, jeżeli postanowienia umowne nie stanowią odmiennie, autor może rozwiązać umowę na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Strony mogę więc wprowadzić do kontraktu postanowienia, jakie w odmienny sposób będą modyfikować sprawy wypowiedzenia, wtedy obowiązkowe dla stron będą postanowienia umowne.

Źródła:

https://ogrodyamcon.pl
https://modnapracownia.com.pl
https://modnaiza.com.pl

marcin

marcin

Specjalizuje się w prawach autorskich. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośnik biegania oraz zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *