Ulga prorodzinna — najważniejsze informacje

Prawo dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych PIT przewiduje różne możliwości w zakresie ulg i preferencji. Wśród tych rozwiązań popularnością cieszy się m.in. ulga prorodzinna. Przeczytaj poniższy tekst, by dowiedzieć się więcej na ten temat.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. zakłada nominalną stawkę PIT na poziomie 12% oraz 32% od nadwyżki ponad 120 000 złotych rocznie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że stawka nominalna (oficjalna) i efektywna (rzeczywista) nie zawsze są takie same. Na obniżenie faktycznie płaconej stawki podatku dochodowego wpływa np. ulga prorodzinna.

Ulga prorodzinna (ulga na dziecko) — komu przysługuje to rozwiązanie?

Zgodnie z ogólnym podejściem ulga prorodzinna (czasem określana także jako ulga na dziecko) to odliczenie, z którego mogą skorzystać osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (tzw. skala podatkowa PIT). Niestety, niemożliwe jest zastosowanie z ulgi w przypadku osób korzystających z podatku liniowego.

Kryterium uprawniającym do skorzystania z ulgi prorodzinnej jest sprawowanie opieki nad podopiecznym. Zazwyczaj dotyczy to po prostu potomstwa, aczkolwiek obecne przepisy dają możliwość skorzystania z ulgi także w przypadku:

  • opiekunów prawnych dziecka (jeśli podopieczny ten zamieszkuje z podatnikiem),
  • rodziny zastępczej.

Roczny limit dochodów uprawniający do skorzystania z ulgi wynosi od 56 000 do 112 000 zł i jest uzależniony od faktu pozostawania w związku małżeńskim. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na portalu e-pity.pl.

Ulga prorodzinna 2022 — wysokość

W ramach ulgi na dziecko można odliczyć 92,67 zł miesięcznie (w skali rocznej jest to 1 112,04 zł) w przypadku pierwszego dziecka. Jeśli potomstwo jest liczniejsze, rodzic może odliczyć na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie (w przypadku posiadania co najmniej trojga dzieci), a na czwarte i każde kolejne aż 225 zł. Jeśli chodzi o dziecko urodzone w trakcie roku, ulgę oblicza się za każdy pełny miesiąc oraz miesiąc narodzin.

Przeczytaj również:  Jakie mamy rodzaje praw autorskich i czym się od siebie różnią?

Podatkowa ulga prorodzinna — w jakim wieku musi być dziecko?

Kolejną ważną kwestią jest maksymalny wiek dziecka, który uprawnia do odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej. Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą ulga przysługuje jedynie do momentu ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia. Tymczasem można ją zastosować także wówczas, gdy:

  • dziecko otrzymuje rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny — w takim wypadku wiek nie odgrywa znaczenia podczas ustalania prawa do ulgi prorodzinnej,
  • dziecko nie ukończyło 25. roku życia, ale wciąż studiuje lub się uczy — jeśli tak jest, rodzic może odliczyć od podatku ulgę prorodzinną, gdy dochody dziecka (bez renty) w danym roku kalendarzowym nie przekroczyły równowartości 12 kwot renty socjalnej (1338,44 zł x 12 = 16 061,28 zł).

Ulga 4 plus — jakie korzyści dla rodziców opłacających podatki?

Ulga prorodzinna to ważny, ale nie jedyny element wsparcia, jaki przewiduje prawo podatkowe. Jeszcze dalej idącym rozwiązaniem jest tzw. ulga 4 plus. Pozwala ona na uniknięcie obowiązku zapłaty PIT w sytuacji, gdy podatnik wychowuje co najmniej czwórkę dzieci. W takim przypadku zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmuje następujące źródła przychodów:

  • praca na etacie (stosunek pracy),
  • czynności wykonywane osobiście (umowa zlecenia),
  • działalność gospodarcza, jeśli nie jest ona rozliczana w ramach karty podatkowej,
  • pozostałe świadczenia (zasiłek macierzyński).

Ulga 4 plus odnosi się do przychodów w wysokości nieprzekraczającej równowartości 85 528 zł w skali roku.

Generalnie ulga 4 plus stosowana jest w przypadku małoletnich dzieci. Można ją zastosować również w przypadku dorosłych dzieci (do 25. roku życia), jeżeli wciąż się one uczą. Prawo do ulgi przepada jednak w sytuacji, gdy dochody osiągane przez dzieci w trakcie roku podlegały przepisom dotyczącym podatku liniowego PIT oraz tonażowego. Jeśli dochody ze zbycia instrumentów finansowych (papierów wartościowych, udziałów itp.) przekroczyły 20-krotność renty socjalnej — ulga 4 plus także nie przysługuje.

Przeczytaj również:  Skutki postępowania restrukturyzacyjnego

Ulgi podatkowe dla rodziców to ciekawe rozwiązanie. W celu prawidłowego ustalenia ich wysokości warto skorzystać z takich rozwiązań jak np. kalkulatory podatkowe na portalu e-pity.pl.

marcin

marcin

Specjalizuje się w prawach autorskich. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośnik biegania oraz zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *