Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Konkurencja zawsze była ważna na rynku. Motywowała do osiągania lepszych efektów pracy i tworzenia produktów, które jeszcze bardziej przydawały się klientowi. Jednak miało to sens, dopóki zachowywano zasadę fair play.

Dlaczego wprowadzono ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk)?

Ustawa weszła w życie 4 września 2018 r. Miała na celu rzucić nowe światło na zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Tajemnice przedsiębiorstwa są równie wartościowe co patenty i inne prawa własności intelektualnej. Szczególnie na konkurencji i rozwoju. Pod tym pojęciem rozumie się informacje wykraczające poza dane handlowe i techniczne, czyli takie, które nie dotyczą klienta, dostawy, badań, biznesplanów itp.

Przedsiębiorstwa jednak, także te działające na zasadzie franczyzy, są coraz bardziej narażone na ryzyko nieuczciwej konkurencji, na co mają wpływ także globalizacja czy powszechny outsourcing. Szczególnie szpiegostwo gospodarcze lub naruszenie poufności sprawia, że zmniejsza się ilość inwestycji, a innowacyjność nie ma pola do rozwoju.

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Obecnie rozumie się to jako „informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności” wg art. 11 ust. 2 uznk.

Oznacza to jednak, że poszczególne informacje mogą być znane osobom trzecim, ale ich zestawienie może być już uznane jako tajemnica przedsiębiorstwa. Jednocześnie chronione dane mogą być znane jedynie specjaliście w danej dziedzinie.

Przeczytaj również:  Dozwolony użytek publiczny

By zachować tajemnice przedsiębiorstwa sam przedsiębiorca powinien o to zadbać. Przede wszystkim musi poinformować dopuszczone osoby o konieczności poufności, a dodatkowo zadbać o wszelkie zabezpieczenia danych.

Jak karana jest nieuczciwa konkurencja w przypadku naruszenia tajemnicy?

Karze podlega pozyskanie, wykorzystanie, a także ujawnienie tego, co podchodzi pod tajemnicę przedsiębiorstwa. Za czyn odpowiada osoba pozyskująca dane, wykorzystująca je (np. przez produkcję, oferowanie, wprowadzanie do obrodu, przywóz, wywóz, przechowywanie towarów) i ujawniająca w sposób nieuprawniony.

Kiedy nie obowiązuje tajemnica?

Karze nie podlega sytuacja, gdy osoba niezależnie odkryje tajemnicę, w wyniku niezależnego badania, obserwacji, wytworzenia, testowanie przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem. Dodatkowo objęte tą regułą są sytuacje gdy:

  • Dzięki temu ujawniono nieprawidłowości dla ochrony społeczeństwa
  • Uczyniono to w ramach ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem
  • Ujawnienie tajemnicy było niezbędne, by pracownicy mogli prawidłowo wykonywać swoja funkcję.

Wyrok w publicznych wiadomościach

Jeśli dokonano czynu, który podchodzi pod nieuczciwą konkurencję w przypadku naruszenia tajemnicy, przedsiębiorca może złożyć wniosek, by sprawca podał w wiadomości publicznej informacje o wyroku lub treści wyroku, jeśli są spełnione przesłanki zapisane w uznk.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

W Kodeksie postępowania cywilnego pojawiła się nowelizacja, dzięki której w ramach zadośćuczynienia za dokonanie czynu zabronionego sąd może nakazać złożenie sumy pieniężnej na rachunek depozytowy Ministra Finansów, co będzie zabezpieczeniem roszczeń uprawnionego z tytułu dalszego wykorzystywania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ponadto uprawiony ma znacznie większą i skuteczniejsza ochronę podczas procesu.

Podsumowanie

Dzięki nowym przepisom poprawiła się ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zostało to dostosowane do zmieniającej się dynamicznie gospodarki. Zwiększył się zakres czynu karanego o pozyskanie poufnych informacji, a naruszeniem jest także wykorzystanie ich lub ujawnienie. Dotyczy to także sytuacji produkcji i obrotu towarami. Dzięki temu przedsiębiorca może być spokojniejszy.

marcin

marcin

Specjalizuje się w prawach autorskich. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośnik biegania oraz zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *